Smlouvy o dodávkách zboží a služeb uzavírané s podnikateli

Smlouvy o dodávkách zboží a služeb uzavírané s podnikateli

Tato část VOP se použije na smlouvy týkající se dodávek zboží či služeb, uzavírané jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě mezi Happy tails mermaids s.r.o. (dále jen HTM) a objednatelem, jenž je podnikatelem, a na veškeré závazky z těchto smluv vzniklé.

  1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.1. Dodávky HTM se řídí dodacími podmínkami Incoterms 2010. Cenou se rozumí cena nezahrnující přepravu ze závodu výrobce a nezahrnující náklady na balné (doložka EXW dle Incoterms 2010). Doložka EXW Incoterms 2010 se uplatní jak v mezinárodním smluvním vztahu, tak i pro dodání zboží na území České republiky, tedy i v případě, kdy je Smlouva uzavírána pouze mezi subjekty se sídlem či bydlištěm v České republice.

1.2. Cena vychází z doporučených cen výrobce přepočtených směnným kurzem, jehož výše je určena konkrétní smlouvou, na české koruny (CZK). Kupní cena však může být dohodnuta i v jiné měně než v českých korunách. K ceně je třeba připočíst DPH a případně případné clo, obojí ve výši dle platných daňových a celních právních předpisů.

1.3. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, je cena splatná před dodáním zboží na účet HTM a to do 3 dnů od uzavření smlouvy mezi HTM a objednatelem. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za plnění dle Smlouvy je objednatel povinen uhradit HTM smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Takto stanovená smluvní pokuta za porušení povinností objednatele se nedotýká případného nároku HTM na náhradu škody nebo úroků z prodlení.

1.4. Platby se hradí způsobem určeným HTM, přednostně převodem na předem určený účet HTM bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

1.5. V případě, že si objednatel sjedná převzetí zboží osobním odběrem a neodebere si ho, budou mu doúčtovány všechny vícenáklady spojené se zpětnou dopravou zboží. Dále mu bude účtováno skladné u HTM, a to nejméně ve výši 0,25 % z ceny zboží za každý den uskladnění. Zboží bude po vrácení opět připraveno k odběru a vydáno až po zaplacení plné ceny zboží včetně skladného. Platba za zboží bude uhrazena na základě výzvy k úhradě a daňový doklad jako potvrzení přijetí platby bude vydán až po úhradě celé kupní ceny.

1.6. Při nedodržení splatnosti výzvy k úhradě do 3 dnů od uzavření smlouvy mezi HTM a objednavatelem vystaví HTM dnem, kdy je možná fyzická dodávka zboží, zálohovou fakturu na celou kupní cenu. Zboží bude vydáno objednateli až po úhradě této zálohové faktury, přičemž splnění dodávky ze strany HTM je zajištěno vystavením této zálohové faktury na celou kupní cenu. Při nedodržení splatnosti této zálohové faktury jsou sankce stejné jako v bodě 1.3. této části VOP a navíc bude účtováno skladné, a to nejméně ve výši 0,25 % z ceny zboží za každý den po uplynutí splatnosti této zálohové faktury. V případě prodlení s úhradou zálohy je HTM dále oprávněna prodat zboží jinému zájemci. Zboží bude znovu objednáno a dodáno původnímu objednateli nejdříve po uhrazení faktury na účet HTM. V takovém případě se nejedná o prodlení dodávky na straně dodavatele.

1.7. Objednatel a HTM se dohodli, že v rámci jejich smluvních vztahů jsou vůči HTM započitatelné pouze nesporné pohledávky nebo pohledávky, které byly objednateli přiznány pravomocným a vykonatelným soudním rozhodnutím. Objednatel a HTM se dále dohodli, že v rámci jejich smluvních vztahů jsou vůči objednateli započitatelné veškeré splatné i nesplatné pohledávky, a to bez ohledu na jejich případné promlčení.

  1. DODACÍ LHŮTY

2.1. Předpokladem dodržení dodacích lhůt je včasné obdržení veškerých potřebných povolení a podkladů od objednatele, dodržení sjednaných platebních podmínek a jiných závazků ze strany objednatele. Nebudou-li tyto předpoklady včas a řádně splněny, prodlouží se úměrně dodací lhůty. To neplatí v případě, že za prodlení nese výlučně odpovědnost HTM.

2.2. Závazné potvrzení o termínu dodávky zboží lze zaslat až po závazné objednávce HTM u zahraničního dodavatele a po jeho potvrzení termínu dodávky.

2.3. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je zboží ze strany HTM dodáno jeho předáním prvnímu přepravci za účelem jeho přepravy pro objednatele.

2.4. Dojde-li po uzavření Smlouvy ke změně výrobního programu bez možnosti dodání původního typu zboží nebo k takové inovaci, která mění požadované parametry, funkční vlastnosti nebo kupní cenu zboží podle Smlouvy či k prodloužení dodací lhůty proti výše uvedeným termínům, je HTM povinna do 15-ti dnů poté, co se o takové změně dozví, oznámit tuto změnu objednateli. Objednatel může v tomto případě od Smlouvy bez náhrady odstoupit nebo požadovat změnu zboží dle aktuální nabídky.

2.5. V případě nedodržení dodacích lhůt ze strany HTM může objednatel požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše 5 % z ceny zboží. To neplatí, bylo-li prodlení způsobeno zásahem vyšší moci nebo z důvodů stojících mimo sféru vlivu HTM, např. živelnou katastrofou, výlukou energií, stávkou, nepokoji nebo podobnou událostí. V takovém případě se dodací lhůty úměrně prodlužují. Objednatel není oprávněn domáhat se náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

2.6. V případě, že zásah vyšší moci nebo důvod stojící mimo sféru vlivu KWS znemožňuje částečné nebo celkové splnění uzavřené Smlouvy, je HTM zproštěna svých závazků z této Smlouvy a není odpovědná za žádné škody ani jiné újmy tím způsobené. Přitom není rozhodné, zda taková příčina existovala v době uzavření Smlouvy nebo nastala později, bez ohledu na to, zda mohla být při podpisu Smlouvy některou ze smluvních stran v rozumné míře předvídána.

 

2.7. Dílčí dodávky jsou přípustné, jejich uskutečnění však podléhá souhlasu HTM.

2.8. Pokud je objednatel v prodlení s placením déle než 3 dny po splatnosti, může HTM každou i dílčí dodávku nabídnout jinému zákazníkovi a/nebo odmítnout další plnění. Zboží bude znovu objednáno a objednateli dodáno ve lhůtách podle příslušné části těchto VOP bez nároku na poskytnutí slevy nebo náhrady škody za pozdní dodávku.

  1. VÝHRADA VLASTNICTVÍ A PŘECHOD RIZIK

3.1. Zboží zůstává i po nabytí účinnosti Smlouvy a předání zboží objednateli ve vlastnictví HTM. Vlastnické právo k předmětu Smlouvy přechází na objednatele nejdříve okamžikem úplného uhrazení jeho ceny a splnění veškerých nároků, které uplatňuje HTM vůči objednateli na základě vzájemných smluvních vztahů (výhrada vlastnictví).

3.2. Po dobu trvání výhrady vlastnictví není objednatel oprávněn dát zboží s výhradou vlastnictví do zástavy nebo se zbožím jakkoli disponovat ve vztahu ke třetím osobám (další prodej apod.). Při zadržení zboží, jeho zabavení nebo jiném disponování či zásahu třetích osob je objednatel povinen neprodleně vyrozumět HTM.

3.3. Při porušení povinností ze strany objednatele, zvláště pak při prodlení s platbou více jak 3 dny a s úhradou jeho peněžitých závazků, je HTM oprávněna zrušit objednávku, a to i bez nutnosti odstoupení od Smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen předmětné zboží HTM na základě její výzvy na své vlastní náklady ihned vydat, a to doručením přímo do provozovny HTM nebo odevzdáním přepravci nebo jiné osobě pověřené HTM k doručení. V opačném případě se má za to, že objednatel dává svolení k tomu, aby HTM sama předmětné zboží na náklady objednatele odebrala z místa, kde objednatel zboží umístil.

3.4. Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele předáním zboží prvnímu dopravci, aniž by muselo jít o prvního dopravce pro přepravu zboží do místa určení dle ustanovení § 2123 Občanského zákoníku.

3.5. U dodávek bez dovozu objednateli přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele v okamžiku, kdy byla dodávka přistavena k přepravě nebo převzata objednatelem nebo osobou (případně třetí stranou) jím pověřenou.

  1. ZÁRUKY A REKLAMACE

4.1. Na zboží je poskytována záruka v délce trvání uvedené ve Smlouvě.

4.2. Záruka se nevztahuje na vady dodávek způsobené neodborným či neoprávněným zásahem objednatele nebo třetích osob, a vady, u kterých nebylo prokázáno, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním, ani na vady vzniklé přirozeným opotřebením, chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků a podmínek, chemickými a elektrolytickými vlivy, atmosférickými poruchami, nesprávným skladováním, a všemi dalšími příčinami bez zavinění HTM. Záruka se nevztahuje na žádné materiály dodané objednatelem a na konstrukční řešení použitá objednatelem a z tohoto titulu vyplývající bezpečnost a funkčnost dodávek. Za výrobky (zboží) třetích osob dodané HTM odpovídá HTM pouze v rozsahu záručních podmínek těchto třetích osob. Nárok na reklamaci vad nevzniká při nevýznamných odchylkách od sjednaných vlastností či zanedbatelném omezení upotřebitelnosti.

4.3. Případnou reklamaci z důvodu neúplnosti zboží je nutné uplatnit nejpozději do tří dnů po doručení zboží objednateli. Reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě je nutno uplatnit ihned při převzetí zboží u přepravce a informovat písemně HTM, včetně pořízení příslušné fotodokumentace. Reklamaci z důvodu zjevné vady zboží je objednatel povinen uplatnit nejpozději do tří dnů po doručení zboží objednateli, v případě skrytých vad nejpozději do tří dnů od jejich odhalení. Pozdější reklamace nebudou uznány.

4.4. Reklamaci je nutné uplatnit písemně. Za písemné uplatnění reklamace je považován e-mail nebo doporučený dopis doručený v příslušné lhůtě pro uplatnění reklamace HTM. Ostatní formy vytknutí vady nemají účinky reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést přesný popis vady a fotodokumentaci.

4.5. HTM je oprávněna se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na místě samém, zda je reklamace oprávněná či nikoliv, a objednatel je povinen mu to umožnit. Bude-li reklamace shledána jako neoprávněná, je objednatel povinen uhradit HTM veškeré náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním reklamace, včetně cestovních nákladů.

4.6. Objednatel poskytne HTM vždy nejprve příležitost k dodatečnému plnění nebo k odstranění vady v přiměřené lhůtě.

  1. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

5.1. HTM náleží neomezené vlastnické právo a neomezená práva z duševního vlastnictví k cenovým kalkulacím, výkresům a jiným podkladům, zpracovaným v souvislosti s plněním dodávek (dále jen „podklady“). Podklady nesmí být bez souhlasu HTM zpřístupněny objednatelem třetím osobám. Bude-li toto ustanovení objednatelem porušeno, má HTM právo požadovat smluvní pokutu ve výši 100 % hodnoty sjednávané zakázky. V případě, že objednatel a HTM neuzavřou smlouvu o dodávce zboží, objednatel je povinen veškeré předané podklady považovat nadále za důvěrné. V případě jejich použití objednatelem ke své podnikatelské činnosti nebo pro své soukromé potřeby vydá objednatel HTM bezdůvodné obohacení.

5.2. K rozhodování veškerých sporů mezi HTM a objednatelem je příslušný věcně příslušný soud v Praze, tj. buď Okresní, nebo Krajský soud v Praze.

V Želivci 19.10.2017